Porady prawne z zakresu prawa międzynarodowego

 

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo obejmujące m.in.:

 

- przygotowanie i weryfikację umów pod rządami prawa innego niż polskie,

- weryfikację dokumentów pochodzących od zagranicznych spółek i zagranicznych dokumentów urzędowych,

- pomoc w uznaniu orzeczeń sądów zagranicznych.

 

Kontakt

 

Kancelaria Prawna Skarbiec

 

tel. (+48 22) 586 40 00

fax (+48 22) 586 40 01

czynne od 9:00 do 18:00

ul. Ruchliwa 15, piętro 2

02-182 Warszawa

sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl

 

 

Klauzula apostille | Apostil

 

W dobie otwartych granic i postępującej globalizacji niejednokrotnie zachodzi potrzeba przedstawiania dokumentów urzędowych pochodzących z jednego państwa w innym państwie. Tego rodzaju dokumenty często stanowią jedyny dowód istnienia prawa lub mogą mieć niezwykle istotny wpływ na sytuacje prawną danego podmiotu.

 

Dotyczy to zarówno dokumentów obecnych w życiu codziennym, takich jak akt urodzenia, akt zawarcia małżeństwa, akt zgonu, dyplom - jak również dokumentów obecnych w obrocie gospodarczym - takich jak wypisy z rejestrów urzędowych, wyroki sądowe, akty notarialne (patrz: Co może otrzymać apostille?).

 

Polskie dokumenty urzędowe przeznaczone do obrotu prawnego zagranicą wymagają urzędowego poświadczania, które może przybrać formę:

 

Apostille - gdy dokumenty mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach będących stronami Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w dniu 5 października 1961 r. w Hadze (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939);

 

Legalizacji - gdy dokumenty mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach nie będących stronami Konwencji haskiej.

 

Analogiczna zasada obowiązuje również w drugą stronę: zagraniczne dokumenty urzędowe przeznaczonego do obrotu urzędowego w Polsce wymagają klauzuli apostille albo legalizacji.

 

Po przystąpieniu Polski do Konwencji haskiej jedyną czynnością wymaganą w celu poświadczenia autentyczności podpisu, charakteru, w jakim działała osoba, która podpisała dokument oraz, w razie potrzeby, tożsamości pieczęci lub stempla, jakim został on opatrzony, jest dołączenie apostille określonej w art. 4 Konwencji. Nie zwalnia to sądu z obowiązku badania, czy dokument opatrzony apostille spełnia, określone w prawie państwa, w którym dokument został sporządzony, wymagania dotyczące formy danej czynności prawnej (tak: odpowiedź Sądu Najwyższego na pytanie prawne w sprawie SN III CZP 21/07).

 

Można więc powiedzieć, że apostille bądź legalizacja nie stanowi o wiarygodności dokumentu, ale potwierdza jedynie autentyczność podpisu/pieczęci złożonych pod dokumentem.

 

Nie do każdego dokumentu można wydać od razu apostille. Często potrzebne jest również wcześniejsze uwierzytelnienie.

 

Klikając na linki obok można obejrzeć przykładowe apostille z Australii, Kalifornii, RPA, Teksasu oraz Wisconsin.

 

Dołączenie apostille ani legalizacja nie są wymagane, jeżeli przepisy prawa krajowego albo dwustronna umowa między państwami zniosły obowiązek legalizacji lub zwolniły pewną grupę dokumentów z obowiązku legalizacji.

 

 

Publikacje na temat apostille i legalizacji dokumentów

 

Co może otrzymać apostille?

 

Apostille w obrocie gospodarczym

 

Zasady wydawania apostille dyplomom

 

Obowiązek uwierzytelnienia niektórych dokumentów

 

Czy można wydać apostille kopii dokumentu?

 

W jakich krajach i gdzie można otrzymać apostille ?

 

Legalizacja a apostille

 

Treść konwencji haskiej [w plikach PDF] w językach:

polskim | angielskim | niemieckim | hiszpańskim | włoskim | rumuńskim.

 

 

Publikacje zewnętrzne na temat apostille

 

Paweł Czubik: Fałszerstwa dotyczące klauzul apostille na dokumentach zagranicznych